J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Obnovení provozu MŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Žádáme tímto zákonné zástupce, aby v případě zájmu přihlásili své dítě k docházce do mateřské školy a to nejpozději do středy 20. 5. 2020 do 15.00 hodin. Přihlášení je možné e-mailem na zsdra@pvskoly.cz, nebo na tel. čísle 728473875.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Před přihlášením do školy je třeba zvážit, zda dítě nepatří do rizikové skupiny (vymezení rizikových skupin viz níže). Před nástupem dítěte do školy musí zákonný zástupce podepsat prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a dále čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítě do mateřské školy přijato (prohlášení je k disposici u vstupních dveří školy, nebo ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Mateřská škola, sekce Dokumenty). Dítěti, které bude vykazovat příznaky virového infekčního onemocnění, nebude vstup do školy umožněn. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy musí pohybovat v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod 2 - 8 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).