J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Obnovení provozu ZŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020.
Pro další info rozkliknout nadpis.
Před přihlášením do školy je třeba zvážit, zda dítě nepatří do rizikové skupiny (vymezení rizikových skupin viz níže). Před nástupem dítěte do školy musí zákonný zástupce podepsat prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a dále čestné prohlášení o neexistenci  příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumety nepodepíše, nebude žák do školy přijat (prohlášení je k dispozici u vstupních dveří, nebo ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Základní škola, sekce Dokumenty). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pokud bude žák vykazovat příznaky virového onemocnění, nebude ani jemu povolen vstup do školy. Výuka bude probíhat v upraveném režimu - žáci budou rozděleni do dvou skupin. Ve stejném složení budou pracovat skupiny jak dopoledne, tak při odpoledních činnostech. Měnit se nebudou ani vyučující. Tělesná výchova nebude realizována. Žáci i učitelé budou používat roušku (je třeba zajistit dětem dvě roušky na dopoledne a další roušku na odpoledne a dále sáček na uložení použitých roušek)

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod 2 - 8 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).