J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 vyplněnou přihlášku datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), případně e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133). 

Pro další info rozkliknout nadpis.

Dále je nutno do uvedeného termínu doručit čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte (nahrazuje lékařské potvrzení na přihlášce) a kopii rodného listu dítěte. Tyto dokumenty lze zaslat datovou schránkou nebo e-mailem jako prosté kopie.

Přihláška i vzor čestného prohlášení je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Mateřská škola, sekce Dokumenty. Tiskopisy budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy.

Právo na přednostní přijetí do mateřské školy mají podle § 34 odst. 4 školského zákona děti, které spadají do školského obvodu MŠ. Pokud kapacita MŠ nebude dostačující ani pro děti s trvalým bydlištěm v Drahanech, budou přednostně přijaty děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let, poté děti čtyřleté a tříleté, nakonec děti dvouleté. V případě volné kapacity budou přijímány též děti bez trvalého bydliště v Drahanech (platí stejné pravidlo přednosti). 

Pokud budou naplněna stejná kriteria, rozhoduje los.