J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně lékařského potvrzení) a kopii rodného listu dítěte datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně žádost s kopií rodného listu vloží přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Lékařské potvrzení na žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením k očkování a kopií očkovacího průkazu dítěteŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i vzor čestného prohlášení je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Mateřská škola, sekce Dokumenty. Tiskopisy budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy.

Právo na přednostní přijetí do mateřské školy mají podle § 34 odst. 4 školského zákona děti, které spadají do školského obvodu MŠ. Pokud kapacita MŠ nebude dostačující ani pro děti s trvalým bydlištěm v Drahanech, budou přednostně přijaty děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 5 let, poté děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 4 nebo 3 roky a nakonec ty, které dovrší k tomuto datu 2 roky. V případě volné kapacity budou přijímány též děti bez trvalého bydliště v Drahanech (platí stejné pravidlo přednosti). 

Pokud budou naplněna stejná kriteria, rozhoduje los.