J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Školní družina

obrázek

má jedno oddělení, které navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Má samostatnou místnost s odpočinkovým koutkem vybaveným pohovkou a křesly, k disposici jsou dva počítače s připojením na internet a interaktivní tabule. Pro svoji činnost může školní družina využívat i dětské hřiště za budovou školy, tělocvičnu v budově č. 176, případně fotbalové hřiště TJ Sokol. Velkou výhodou je možnost využívání okolí školy k vycházkám do přírody.

Didaktický styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně. Úkolem vychovatelek tedy je připravit prostředí a nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe.

Pravidelné činnosti:

  • Odpočinkové činnosti - klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil; žáci sami volí k těmto činnostem optimální polohu.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, pobyt venku
  • Zájmové činnosti - rozvíjejí znalosti a dovednosti dětí, umožňují dětem seberealizaci; dominující je vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení. Jedná se o zájmovou činnost pracovně-technickou, estetickou (výtvarnou, hudební), přírodovědnou, dopravní, zdravotní, či sportovní (náročnější pohybové, sportovní, či turistické prvky).
  • Příprava na vyučování - žáci si individuálně samostatně nebo s pomoci vychovatelky vypracovávají domácí úkoly, procvičují si učivo formou didaktických her, využívají pracovních listů, knih, časopisů, výukových programů na PC.

V rámci ŠD pracují tyto zájmové útvary:

  • Angličtina (1. a 2. ročník)
  • Počítačový kroužek (1. a 2. ročník)
  • "Listování" literární kroužek (1. a 2. ročník)
  • „O nás“ kroužek etické výchovy (1. a 2. ročník)
  • Redakční kroužek (3. – 5. ročník)
  • Dopravní kroužek (3. - 5. ročník)

Více viz „Školní vzdělávací program pro školní družinu“

Provozní doba:

Pondělí – pátek 11.05 – 15.11 hodin