Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Základní škola

Základní škola

je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji nejen děti z Drahan, ale dojíždějí sem i žáci z nedalekého Bousína, Otinovsi a Nivy. Vzdělávání je umožněno také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Zaměření naší školy není vymezeno důrazem na konkrétní vyučovací předměty, ale důrazem na rozvoj osobnosti každého žáka. Snažíme se vytvořit pro každého takové zázemí a podmínky, které umožňují získávat nové vědomosti a dovednosti, ale zároveň také zohledňují žákovy schopnosti, individuální potřeby a osobní maximum.

Základním úkolem naší školy je dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. Naše škola disponuje moderním vybavením. Každá třída je vybavena počítači s množstvím výukových programů a s možností pracovat s internetem. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Kde je to možné a vhodné, učíme formou projektů. Vzhledem k umístění naší školy klademe důraz na environmentální výchovu. Velká pozornost je věnována také výchově dopravní.

V rámci prevence rizikového chování škola zajišťuje i volnočasové aktivity dětí. Odpoledne mohou děti trávit ve školní družině nebo využívají nabídky zájmových kroužků.

Stručná charakteristika učebního plánu

Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 118 vyučovacích hodin (1. ročník 20 hodin, 2. ročník 21 hodin, 3. ročník 25 hodin, 4. a 5. ročník 26 hodin).

Český jazyk:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 41 vyučovacích hodin. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Ve všech ročnících jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. Ve 3. až 5. ročníku je do výuky též zařazena Mediální výchova.

Anglický jazyk:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 9 hodin. Výuka probíhá ve 3. až 5. ročníku. Do předmětu jsou integrována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Multikulturní výchova.

Matematika:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 24 hodin. Výuka probíhá ve všech ročnících. V rámci předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova. Od 2. ročníku jsou do výuky postupně zařazovány problémové úlohy, jejichž řešení dává základy pro naplňování tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémové úlohy.

Informatika:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 2 hodiny. Tento předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku. V obou ročnících jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 15 hodin. V 1. – 3. ročníku je realizována výuka Prvouky, ve 4. a 5. ročníku probíhá výuka Přírodovědy a Vlastivědy. Součástí výuky je Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Výchova ke zdraví, projekt „Zdravé zuby“ a Ochrana člověka za mimořádných událostí.

V rámci výuky je naplňována Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských souvislostech. Další průřezová témata uplatňovaná v předmětech jsou Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.

Tělesná výchova:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 10 hodin. Součástí vzdělávacího obsahu je Výchova ke zdraví a zdravotní tělesná výchova, jejíž prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky. Žáci 1. až 5. ročníku absolvují plavecký výcvik. V rámci předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova.

Hudební výchova, Výtvarná výchova:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 12 hodin (z toho 5 hodin Hv, 7 hodin Vv). V obou předmětech je naplňována Osobnostní a sociální výchova, v Hudební výchově je pozornost věnována též Multikulturní výchově.

Praktické činnosti:
Celková týdenní časová dotace na prvním stupni je 5 hodin. V pracovních činnostech je naplňována Osobnostní a sociální výchova.

Více viz „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“

Dokumenty

1.Výroční zpráva o činnosti školyke stažení
2.Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ke stažení
3.Školní řád ZŠke stažení
4.Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníke stažení
5.Hodnocení výsledků výchovy a vzděláváníke stažení

Rozdělení tříd 2023/2024

  • I. třída (1. a 2. ročník)          Třídní učitelka: Mgr. Iva Zouharová
  • asistent pedagoga, školní asistent – Ludmila Rejtová
  • II. třída (3., 4. a 5. ročník)   Třídní učitelka: Mgr. Eliška Mikitová
  • asistent pedagoga – Magdaléna Fojtíková