Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Mateřská škola

Mateřská škola

je školou s jednou třídou, v níž jsou celodenně vzdělávány děti všech ročníků (děti ve věku tří až šesti let, v případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky také děti starší šesti let).

Přístup k dítěti je založen na vstřícném vztahu, ve kterém převažuje náklonnost, uznání a pozitivní motivace. Budujeme prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, kde nemá prostor strach, ani stres. Všechny děti mají možnost rozvíjet svoje individuální schopnosti, uspokojovat svoje potřeby, svobodně se projevovat, zažít uznání. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při vzdělávání určitý řád.

Ve škole podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, klademe důraz na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.

Více viz „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“

Plán práce

V měsíci září jsme opakovali naše třídní pravidla, připomněli jsme písničky, hry,říkadla a básničky, které již známe.

14.9. se uskutečnil projektový den ve spolupráci s VLS Plumlov na téma: Kdo žije u nás v lese ? Děti se seznámily se zajímavostmi ze života lesních zvířat.

27.9. jsme navštívili divadelní představení v Prostějově – Krkonošské pohádky, které se dětem velmi líbily.

Jako každý rok,byla provedena depistáž u dětí předškolního věku p. logopedem Mgr. Jeřábkem.

Dokumenty

1.Výroční zpráva o činnosti školyke stažení
2.Žádost o přijetí dítěte k PVke stažení
3.Školní řád MŠke stažení
4.Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP pro PV)ke stažení
5.Hodnocení výsledků výchovy a vzděláváníke stažení

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Eva Bočková
Mgr. Libuše Němcová
Markéta Viktorinová (mateřská dovolená)

školní asistent – Dana Havlíková

Výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole řídí Mgr. Eva Bočková

Kontakt:
Telefon: 582 395 048   
E-mail:  eva.bockova@zsdrahany.cz