J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání/спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Ředitelka Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Drahany oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23/Директор Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Drahany повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису:  8. 7. 2022    8.00 – 12.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: J.M. ZŠ a MŠ Drahany, Drahany 133

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:4

Pro další info rozkliknout nadpis/для отримання додаткової інформації натисніть на назву

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem/Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany/які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu/які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství/Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Organizace zápisu/ Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva/Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let/У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty/Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor lze vyzvednout osobně v mateřské škole)/заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок можна забрати її особисто у дитячому садку)
  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)/документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat/документ, що дає право представляти дитину;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))/довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií (přijaty budou přednostně děti, které k 31. 8. 2022 dovrší pět let, děti mladší tří let nebudou přijaty)/Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями (перевага надаватиметься дітям, яким до 31 серпня 2022 року виповниться п’ять років, діти віком до трьох років не приймаються).