J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zápis k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskutečnil v pátek 8. 4. 2022.

Ředitelka školy vyhověla všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

  

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka školy podle ustanovení § 36, 46 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, který obsahuje:

1. Datum zveřejnění uchazečů s výsledkem správního řízení zápisu u každého uchazeče pod přiděleným registračním číslem

2. Poučení účastníků řízení ve smyslu §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

3. Seznam uchazečů s výsledkem správního řízení zápisu pod přiděleným registračním číslem

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

1. Datum zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem: 25. dubna 2022, 8:00 hodin

2. Poučení účastníků řízení ve smyslu § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Drahany a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. To se netýká žadatele, který se práva na odvolání vzdal.

3. Seznam uchazečů pod registračním číslem

Registrační číslo

Rozhodnutí ředitelky školy

1

přijat k základnímu vzdělávání

2

přijat k základnímu vzdělávání

3

přijat k základnímu vzdělávání

4

přijat k základnímu vzdělávání

5

přijat k základnímu vzdělávání

6

přijat k základnímu vzdělávání

7

přijat k základnímu vzdělávání

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Iva Zouharová, řed. školy